Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden ondernemendhamme.be

Algemene voorwaarden

De www.ondernemendhamme.be wordt gratis en uitsluitend met het oog op on-line raadpleging van gegevens en informatie ter beschikking gesteld via het internet. De in de www.ondernemendhamme.be vervatte gegevens mogen enkel gebruikt worden voor louter persoonlijk gebruik. Het is verboden ze voor andere, met name commerciële, doelstellingen te gebruiken zoals mailings, de aanleg van gegevensbestanden, enz. zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur van Hamme.

Het gemeentebestuur van Hamme biedt u deze website aan, inclusief alle gegevens en informatie erop, op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder ‘gegevens’ en ‘informatie’ verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen die de constructie, de vorm en de inhoud van de website uitmaken.

Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur van Hamme noch haar ICT-leverancier kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor weglatingen van of materiële of andere vergissingen in de basisgegevens, ook niet wanneer die ontstaan zijn tijdens de verwerking van deze basisgegevens.

Evenmin kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten, onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten als voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Auteursrecht

Behoudens voor louter persoonlijk gebruik mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, magnetische drager, microfilm of welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur Hamme.

Logo en naamgebruik

Noch het logo noch de naam www.ondernemendhamme.be mag onder geen enkel beding nagemaakt of gebruikt worden voor andere doeleinden.

Programmering

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Hamme. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Hamme en de uitvoerder van het website-ontwerp, de firma ‘Art Vision International bvba’, de Robianostraat 74 - 2150 Borsbeek.

Foto’s

De rechten op de foto’s, afbeeldingen en andere grafische items zijn eigendom van het gemeentebestuur van Hamme. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden.

Juistheid van de informatie die online beschikbaar is

Het gemeentebestuur van Hamme besteedt de grootst mogelijke zorg aan het verzamelen en het bijwerken van de gegevens die zijn opgenomen in de www.ondernemendhamme.be. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Indien U evenwel een fout zou vaststellen in één van deze gegevens, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met het gemeentelijk ondernemersloket via e-mail of per telefoon op nummer (052)47 55 35. Ook voor annulatie van uw gegevens kan u contact opnemen met het gemeentelijk ondernemersloket.

Uw privacy

Indien u de www.ondernemendhamme.be bezoekt, kunt u dat perfect doen zonder u kenbaar te maken en zonder dat uw persoonlijke gegevens in een bestand worden opgenomen.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Hamme controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Het gemeentebestuur van Hamme aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Hamme verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de systeembeheerder van de gemeente Hamme: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bescherming van de persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Hamme verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te bewaren en deze niet aan derden over te maken, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming of indien dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Evenzo verbindt het gemeentebestuur er zich toe om deze gegevens te verwerken in alle vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998.

Indien u bijkomende informatie wenst, kunt u terecht bij het gemeentelijk ondernemersloket, op nummer (052)47 55 35. U kan eveneens contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgend adres:

Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel: 02 213 85 40
Fax: 02 213 85 65
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Url: http://www.privacy.fgov.be